Referat fra årsmøtet 26.2.2018

Møtet startet med at Petter Urdal ønsket de nesten 40 frammøtte velkommen før han ga ordet til kveldens foredragsholder, Odin Leirvåg. Emnet var «Forus flyplass – strategi og roller 1931-1946». Allerede tidlig på 30-tallet lanserte ingeniør Birger Hønningstad ideen om en flyplass ved Stavanger. Den ble anlagt i 1937 som en sivil flyplass, men fikk en strategisk betydning under krigen, selv om den ikke spilte den rolle under krigen som tyskerne først håpet på. Forus flyplass ble anlagt som en avlastning for Sola flyplass. Det var en engasjert og veltalende foredragsholder som balanserte fint mellom mange detaljer og breie oversyn, et godt eksempel på hvordan den lokale historien beriker den store beretningen. Krigsårene fikk naturligvis størst oppmerksomhet. Det vil føre for langt å gå inn i detaljene i utviklingen av Sola og Forus flyplass. De som er interessert i emnet, kan lese «Tyske vinger over Sola og Forus» (2014), forfattet av Militærhistorisk forening Rogaland. Foredraget fenget tilhørerne noe som de mange spørsmålene etterpå tydet på.

Etter foredraget var det kaffe og wienerbrød før selve årsmøtesakene. (Se årsmelding og vedlegg til årsmelding):

 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent ved akklamasjon.
 2. Petter ble valgt til ordstyrer og Jan Bjarne Bøe til referent.
 3. Årsberetning ble presentert og kommentert av Petter og ble godkjent ved akklamasjon.
 4. Regnskapet for 2017 ble presentert og kommentert av Atle Ellefsen. Det ble stilt spørsmål til hva man skulle bruke overskudd/bankinnskudd til. Styret vil komme tilbake til dette ved et seinere tidspunkt. Deretter ble regnskapet godkjent ved akklamasjon.
 5. Kontingenten ble vedtatt å være den samme som i 2017 – kr. 180 pr medlem. Vedtatt ved akklamasjon.
 6. Valg av tillitsvalgte var i samsvar med valgkomiteens innstilling og ble vedtatt ved akklamasjon.
 7. Valg av 3 delegater til årsmøte i RHÆ. Styret oppnevner delegatene. Vedtatt ved akklamasjon.
 8. Innkommet forslag om endring av navn på historielaget: Nytt navn Hinna bydels historielag – gnr. 13 til gnr. 19. Flere fikk ordet, og debatten var tidvis hektisk. Det ble reist forslag om utsettelse av saken, men forslaget kom i mindretall (9 stemmer). Ifølge vedtektene skal navneskifte vedtas med 2/3-flertall ved skriftlig votering. Resultatet ble: Mot navneskifte 25 stemmer, for navneskifte 7 stemmer, blank votering 1 stemme. Forslaget ble derfor ikke vedtatt, og lagets navn forblir Jåttå og Hinna historielag.

Etter årsmøtesakene var ferdigbehandlet, var det tid for påskjønnelse til fortjente: medlemmer av årbokredaksjonen, revisor, valgkomiteen, matkomiteen, avtroppende styremedlem Arild Morten Olsen og Bente Gro Olsen for omfattende engasjement i historielaget.

Petter orienterte om neste møte (23.4.) og Tom Landa orienterte om sommerturen til Ørsdalsvatnet før utlodningen av utvalgte sjokolader.

 

Årsmøte og medlemsmøte mandag 26. februar 2018 kl. 19:00 på Idun

Saksliste:

 1. Åpning av leder, konstituering.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 3. Valg av ordstyrer og referent.
 1. Årsberetning for 2017 ved leder Petter.
 1. Regnskap for 2017 ved kasserer Atle
 1. Fastsettelse av kontingent for Jåttå og Hinna historielag 2018.
 1. Valg av tillitsvalgte ved valgkomiteen, se vedlegg.
 1. Valg av 3 delegater til årsmøte i RHÆ.
 1. Innkomne forslag: Forslag til av endring av lagets navn. Se vedlegg: Nytt navn på Jåttå og Hinna historielag
 2. Foredrag  «Sola og Forus sine roller under andre verdenskrig» ved Odin Leirvåg. Årsmøte.

Kaffimat  og kaffi.

Laust og fast fra laget.

Utlodning

Entre;  Medlemmer kr 30 og ikke medlemmer kr 50

Årsmelding, regnskap og valgkomiteens forslag vil bli utsendt på mail før møtet.

 

Vennlig hilsen for styret

Atle Ellefsen

 

Referat fra medlemsmøte 29.1.18

Petter Urdal ønsket velkommen de vel 40 frammøtte. Kveldens tema var foredrag «Hinna Idrettslag 100 år» ved Torbjørn Hinna. Men før foredragsholderen slapp til, ønsket Tom Landa å hilse fra «rivalen» Vaulen fotballklubb, som i følge han var suveren i forhold til Hinna! Og dermed var tonen satt for et muntert og detaljert foredrag. I sin tid var det flere religiøse foreninger på Hinna, men det fantes ingen idrettsforening – før man i 1917 dannet Hinna Idrettslag. Torbjørn foredro med stor sikkerhet utviklingen av idrettslaget, nesten år for pr. Det vil føre for langt her å gjengi utviklingen av idrettslaget. Etter foredraget ble det vist to filmer – fra åpningen av stadion i 1956 og friidrettsbanen i 1958. Uten tvil satte tilhørerne stor pris på foredraget og filmene. De som ønsker den detaljerte gjennomgangen, kan kjøpe boken «Hinna Idrettslag 100 år».

Så fulgte pausen med kaffe og wienerbrød. Deretter orienterte Petter om salg av fastelavensris til inntekt for Hinna sanitetsforening, om salg av årbøkene, og om neste møte 26.2. (årsmøte). Etterpå var det den tradisjonelle utlodningen av nøye innkjøpte Freia sjokolade.

Bente Gro Olsen orienterte om tildelingen av Kongens fortjenestemedalje til Signe Godeseth Figved den 19.2.18. Signe får fortjenestemedaljen for sitt langvarige arbeid i lokalsamfunnets tjeneste, som lærer på Jåtten skole og aktiv deltaker i mange frivillige organisasjoner

Mandag 29. januar kl. 19:00, Idun. Foredrag: Hinna Idrettslag 100 år

Foredrag « Hinna Idrettslag 100 år »  ved Torbjørn Hinna.

HIL

Boken er ført i pennen av Egil Rugland og rikt illustrert med foto av Eirik Anda med assistanse fra faren Tor Anda.

Illustrasjoner, design og tilrettelegging: Kurt Jan Wathne.

Boken kan også bestilles ved henvendelse til Thorbjørn Hinna, 913 93 062, torbjorn.hinna@lyse.net

Boken vil også selges på møtet i morgen og koster kr 200,-

 

Styret

Referat fra julemøtet 27.11.2017

IMG_5604Petter Urdal ønsket velkommen til de vel førti frammøtte. Deretter ga han ordet til leder av årbokredaksjonen Jostein Jåtten som først fortalte om hvordan man fant kilder til årbokens hovedartikkel – Jernbaneverkstedet på Vaulen – og gjorde kort greie for en del av de andre artiklene. De to andre medlemmene av årbokredaksjonen, Bente Gro Olsen og Jan Bjarne Bøe, kommenterte andre artikler. Redaksjonen oppfordret til slutt medlemmene av historielaget til å bidra med artikler i neste årbok. Her vil det bli lagt vekt på oppvekst i bydelen, både som små fortellinger om «det gode sted» og lengre tekster om hvordan oppveksten var i 1950-70-årene. Redaksjonen vil hjelpe til med å utforme tekstene i den grad det er ønske om det.

Så ble det servert spekemat og «noko attåt» – velsmakende og rikholdig.

 

IMG_5608

Tradisjonen tro var det også i år en julefortelling fra «gamle dager»: Tom Landa ga en morsom, personlig og poengtert fortelling om hvordan han opplevde julen i 1960-årene, den gang julen startet til jul og ikke i oktober… Folk kjente seg igjen i Tom sin fortelling; den gode latteren  og tenksomme hodenikkingen fortalte om dette.

Petter takket så «kjøkkengjengen», Berit og Helge Sørås og Bente Gro Olsen, for god innsats også dette året. Det vanket også en oppmerksomhet for dem som allerede hadde stått på stand for å selge årbøkene, og for dem som skulle ta sin tørn i ukene framover. Kvelden ble avsluttet med utlodning av søtegott, og som tidligere: de lykkelige gikk nynnende hjem.

Styret oppfordre medlemmene til å delta i salget av årboken, enten ved å selge eller selv/og gi den som gave til venner og familie.

Vel møtt til neste møte i januar 2018, tema da blir Hinna Idrettslag 100 år.

 

Årbok 7 klar for salg

forside7

Jåttå og Hinna historielag har nå utgitt sin 7. årbok. Årets bok er innholdsrik på artikler og foto. Boken inneholder over 20 artikler og 120 bilder på 160 sider. Den er nå klar for salg. Les om innholdet i årets årbok på vår nettside: Årbok 7 – Innhold .

På dagtid vil den kunne kjøpes på Idun/Frivilligsentralen, Gamleveien 53 mellom kl. 09 og 15

Det er mulig å bestille årbøker direkte fra våre årbok-sider. Bestilling av Årbøker.

 

Referat fra medlemsmøte i Jåttå og Hinna historielag 30.10.17

Petter Urdal åpnet møtet ved å ønske velkommen de vel 50 frammøtte. Han ga deretter ordet til kveldens foredragsholder Rolf Magne Bøe. Foredraget het «Jærbanen Stavanger-Egersund 1878-2017»

Rolf Magne Bøe har hele sitt yrkesaktive liv vært knyttet til jernbanedriften, storparten til verksted for den lokale jernbanen. Jærbanen kom i stand ved at Stavanger, Sandnes og andre Jærkommuner samlet inn 1,6 millioner kroner. I begynnelsen var det en viss strid om traseen – skulle den gå via Sola eller rett sør fra Stavanger til Sandnes, som ble valgt. Også seinere var det strid om hvor stasjonene skulle ligge, for det ble antatt av jernbanen vil medføre større salg og økt virksomhet for øvrig. Og det ble også resultatet: den økonomiske veksten på Jæren ville ha vært umulig uten jernbanen.

Foredraget var knyttet opp til mange unike historiske foto, ispedd anekdoter og småstubber som ga foredraget en lett tone. Folk humret og mintes gamle dager. Etter foredraget var det tid til spørsmål.

Deretter ble det servert kaffe og wienerbrød.

Petter orienterte om –

 • Salg av årboken 25.11. + 2.12. + 9.12. på Stadionparken og OBS. Flere meldte seg frivillig til å delta på salgstendene.
 • Julemøte 27.11.
 • Vårens møter 28.1. () + 26.2. (årsmøte) + 23.4. () + 28.5. (sommerutflukt) NB møtet i mars utgår pga. påske.

Kveldens andre høydepunkt – utlodning av søtegott – ble håndfast ledet av Petter.

 

Referat fra medlemsmøte i Jåttå og Hinna Historielag , 25.9.2017 – Idun

33 personer møtte. Leder ønsket velkommen, før Edvard Eikill innledet sitt foredrag om hvordan Hinna Kirke ble til.

De første tankene om en kirke i bydelen startet allerede i 1934. Krig og annet forsinket prosessen. Da planene ble tatt opp igjen i femtiårene, var Trygve Brekke en pådriver. Han var på denne tiden medlem i kommunestyret i Hetland. Etter en diskusjon om hvor kirken skulle ligge, ble dagens plassering vedtatt. Hindalstomten var uegnet grunnet vegplaner i området. Hetland kommune avsatte 1,5 millioner kroner til formålet. Brekke og Eikill ble med i byggekomiteen.

Hinna menighet var et faktum 1.7.1966. Grunnstenen nedlagt 18.6. 1966. Kirken ble vigslet 29.10.1967. Kirkeminister Kjell Bondevik holdt tale.

Kirken har et bruksareal på 1337 kvadratmeter. Tegnet av arkitekt Retzius.

 

Barnas lekeplass, Eventyrskogen, forsvant sammen med elefanten og brannbilen. Eikill viste en flott film som viste byggingen og vigselen før han svarte på spørsmål. Velfortjente blomster overrakt.

Deretter kaffe og kringle.

Jon Magne Aarrestad fortalte etterpå historien om Aarrestad Gård. Stor interesse for temaet. Han driver i dag gården sammen med sitt søskenbarn. De produserer kjøtt av storfe. Dette er av rasen Aberdeen Angus. Deres forretningsidé var spennende for tilhørerne og mange hadde spørsmål.

 

Formann Petter avsluttet møtet med en spennende utlodning og styret var enige om at kvelden var vellykket.

IMG_4328

Edvard Eikill holder foredrag om Hinna Kirke

Tom Landa