Referat fra medlemsmøte i Jåttå og Hinna Historielag , 25.9.2017 – Idun

33 personer møtte. Leder ønsket velkommen, før Edvard Eikill innledet sitt foredrag om hvordan Hinna Kirke ble til.

De første tankene om en kirke i bydelen startet allerede i 1934. Krig og annet forsinket prosessen. Da planene ble tatt opp igjen i femtiårene, var Trygve Brekke en pådriver. Han var på denne tiden medlem i kommunestyret i Hetland. Etter en diskusjon om hvor kirken skulle ligge, ble dagens plassering vedtatt. Hindalstomten var uegnet grunnet vegplaner i området. Hetland kommune avsatte 1,5 millioner kroner til formålet. Brekke og Eikill ble med i byggekomiteen.

Hinna menighet var et faktum 1.7.1966. Grunnstenen nedlagt 18.6. 1966. Kirken ble vigslet 29.10.1967. Kirkeminister Kjell Bondevik holdt tale.

Kirken har et bruksareal på 1337 kvadratmeter. Tegnet av arkitekt Retzius.

 

Barnas lekeplass, Eventyrskogen, forsvant sammen med elefanten og brannbilen. Eikill viste en flott film som viste byggingen og vigselen før han svarte på spørsmål. Velfortjente blomster overrakt.

Deretter kaffe og kringle.

Jon Magne Aarrestad fortalte etterpå historien om Aarrestad Gård. Stor interesse for temaet. Han driver i dag gården sammen med sitt søskenbarn. De produserer kjøtt av storfe. Dette er av rasen Aberdeen Angus. Deres forretningsidé var spennende for tilhørerne og mange hadde spørsmål.

 

Formann Petter avsluttet møtet med en spennende utlodning og styret var enige om at kvelden var vellykket.

IMG_4328

Edvard Eikill holder foredrag om Hinna Kirke

Tom Landa

Referat fra Jåttå og Hinna historielags vårtur til Kvassheim fyr 29. mai 2017

Mandag 29. mai kl 17.00 var det 32 stk. påmeldte som møtte opp utenfor Prix på Hinna og var klar for å bli med på busstur til vårens vakre opplevelse. Turen gikk ut til Kvassheim fyr på Jæren med omvisning rundt på fyret av Henry Tendenes. Vi ble hentet av Kjell Haaland fra Frafjord bilrute.

P1020265

Bussturen

P1020271Bussturen gikk via Grannes og ut på motorveien til Forus. Og videre over Løvenstrasse til Sola. Vi fulgte Nordsjøveien videre utover Jæren til Kvassheim fyr sør i Hå kommune. Underveis fikk vi historiske innblikk til boplassen til Vikingkongen Erling Skjalgson og vikingen Eirik Raude. Han ble lyst fredløs og bedt om å forlate landet pga. noen drap. Han reiste da sammen med faren til Grønland. Eirik Raude var også far til Leiv Eiriksson.

Henry Tendenes fortalte videre om jorda på Jæren underveis i bussen. Hvis jord og sand var borte på Jæren, så ville vi befunnet oss på ei fjellhylle. Jærens opprinnelse sies å være mellom Orrevatnet og sjøkanten utenfor. Igjen «kant» ut mot havet. Dvs. «Jaren» som igjen betyr «kant», «rand» eller Jare.

Videre passerte vi Stavanger museums ringmerkingsstasjon som holder til nede i et skogholt ute ved Revtangen. Ikke lenge etterpå passerte vi landingsplassen til Trygve Gran. Trygve Gran var den aller første til å fly over Nordsjøen den 30. juli 1914.

Ute ved Obrestad, holdt Eirik Bjodaskalle til. Eirik Bjodaskalle var ifølge sagaen en stormann på Jæren. Eirik Bjodaskalle var far til Astrid Eiriksdatter. Astrid Eiriksdatter var gift med småkongen Tryggve Olavsson og igjen mor til Olav Tryggvason.

Ved Vigreskogen så passerte vi sendestasjonen til Rogaland radio. Det er igjen en del master som er bevarte. Folk kunne huske at de satt hjemme og hørte på fiskeribølgen.

P1020210 P1020208 P1020216

Om Kvassheim fyr

P1020233 P1020232P1020235

Inne i fyret fikk vi innblikk i de siste større skipsforlisene langs Jærkysten. Bl.a. kan nevnes det russiske orlogsskipet Ingermanland som forliste utenfor Hårr i 1842. Det var 893 mann om bord og 389 omkom. Det finnes ei minnestøtte for dette forliset på Varhaug. På Kvassheim er Ingermanland’s kapeteinsbåt, en lang og lettrodd gigg utstilt.

P1020261

Kvassheim fyr ble åpnet i 1912. Behovet for fyr før den tid, fra 1905. Bønder måtte ned ved strandsteinene hvert 5 min og fyre av skudd. Noen ganger var bøndene opptatt i Våronna. Ungene ble da sendt ned. En guttunge forulykket og ble skadet.

Fyret ble automatisert på slutten av 1900-tallet.

P1020215

Om Jæren Friluftsråd og fyret

Jæren friluftsråd ble etablert i 1950 og er et interkommunalt samarbeidsorgan. Fikk avtale om bruk i 2004. Det er investert ca. kroner 16 millioner fra 2004 til i dag.

 

Fyret er åpent året rundt. Det er rundt 30 – 40 000 mennesker innom fyret årlig. Yrende fugleliv i Kvassheimbekken utenfor fyret. Høyt fokus på at folk skal ha det kjekt her ute. Fyret leies ut til åremålsdager, seminarer m.m.

P1020240

Det ble servert rundstykker og kringler med kaffe til ute på Kvassheim fyr. Bussen returnerte i 20.30 tiden og var tilbake til Hinna i 21.30 tiden.

IMGP4356 IMGP4325P1020246

P1020270 P1020268

Arild Morten Olsen (Ref)

Arild Morten Olsen og Jostein Jåtten (Foto)

Referat fra møte i Jåtten og Hinna historielag 27.3.2017

Møtet startet kl 1900 og frammøtet var meget bra, hele 44 hadde valgt å tilbringe kvelden på et nymalt Idun!

Foredragsholder var historiker Jørg Erik Vaula og hans tema var;

Hetland og Madla prosjektet – Hva kan historielaget gjøre?

Han trakk opp historien til selve prosjektet som Rogaland historielag hadde tatt initiativ til. De hadde hatt et godt fokus for noen år siden, men så hadde det stoppet opp. Nå var en ny prosjektgruppe nedsatt, og det var avsendt en søknad til Stavanger kommune om støtte til et årsverk som skulle brukes til å skape rammer og struktur rundt prosjektet. De avventet svar fra kommunen, og håpet det kom dette halvåret.

Han trakk og opp det unike i Norge med bygdebøker som etter hvert hadde et stort omfang. Fra en start, her i området i Gjesdal, på et par hundre sider til et monsterverk i Sokndal kommune på over 7000 sider. Han hadde ideer om at Hetland prosjektet kanskje burde bli et digitalt verk.

Han var opptatt av at dette arbeidet ville bli en dugnad, og at alle tilgjengelige kilder fra Riksarkivet, ned til lokale bygdebøker og til enkelte familiers slektshistorie måtte anvendes. Her lokalt ville også stats- og by- arkivet sammen med avisenes digitale arkiver være sentrale.

Ut over dette var det viktig at histoielaget kunne intervjue eldre/gamle i bydelen, samle stedsnavn, foto, firmahistorier, lag og foreningers årsmeldinger osv. Dette er materiale som vil si mye om folks hverdagsliv.

Vaula ble takket av, fikk blomster og en varm applaus!

Kaffen og kringla/sjokoladekaka og raddelen  i pausen er alltid kjekk!

Salen på Idun var nymalt i et dugnadssamarbeid mellom sanitetskvinnene og historielaget. Petter Urdal, Jostein Hodne og Tom Landa deltok fra historielaget, og Petter U takket og overrakte blomster for innsatsen.

Tom Landa informerte om årets vårtur/busstur som blir den 25.5.2017 kl 1700 fra Idun, og med destinasjon Kvassheim fyr og turen ned dit går langs jærkysten.

Petter U informerte om skrivekurset og sa at første kveld er utsatt til 24.4 pga av sykdom, mer informasjon til de påmeldte kommer.

Birger Lindanger ble utfordret til å si noe om teknikker i det å intervjue eldre/gamle for å samle informasjon. Han la vekt på den personlige og direkte kontakten, ta intervjuet hjemme hos folk, forbered deg på å drikke (mye) kaffe, snakk med en og en, hans erfaring var at kvinnene husket mest, ha med fotoapparat for å avfotografere bilder/dokumenter, spør om slekten deres, hva de vet om sin mor og fars familie bakover, det hele må bygge på at du skaper kontakt og trygghet.

Medlemmenes kvarter var denne gang tildelt Kåre Lode. Han holdt et gripende og levende innlegg om sin oppvekst på Hinna. Han kom fra trange kår med en ufør far, men med en mor som var samlende og trygghetsskapende både for en stor familie og for nabolaget. Han utfordret historielaget til og å ha fokus og på de som satt i trange kår i Hinna bydel, og ikke bare de vellykkede som han synes til nå dominerte årbøkene.

Møte 27_3

Medlemmenes kvarter var denne gang tildelt Kåre Lode

Kvelden ble avsluttet slik det seg høver seg et historielag – med å trekke vinnere av snobe!

Roar N

Invitasjon til skrivekurs 24.4.2017

Jan Bjarne Bøe

Presentasjon av skrivekurset

 

På historielagets styremøte 11.1.17 ønsket flere å skrive om sitt eget liv og intervjue personer som kunne kaste lys over det som har skjedd i tidligere tider i bydelen. Jeg ble spurt om å komme med et framlegg til hvordan et slikt skrivekurs kunne legges opp. Jeg har arbeidet med begge temaene i flere sammenhenger og over flere år, hvor i alle fall fire-fem av bøkene mine er direkte knyttet til dette.

 

Kurset faller i to deler –

 • Hvordan skrive historien om sitt liv?
 • Hvordan intervjue personer om lokalhistoriske emner?

I det praktiske lokalhistoriske arbeidet vil vi se at det er en tydelig sammenheng mellom de to delene.

 

Jeg ser for meg 3 kurskvelder +/- og med følgende opplegg: Kort ”innføringsforelesning” fra meg, deretter og underveis samtale om emner som oppleves viktige eller vanskelige. Jeg ønsker at kurset i liten grad skal være skolepreget, men mer et møtested ut fra felles interesse.

 

Det er imidlertid visse vilkår som bør være til stede dersom kurset skal bli vellykket:

 • Deltakerne må ha ønske om å starte på sitt prosjekt, ikke bare synes kurset er ”interessant”. Grunnen til dette er at det vil bli praktiske sider ved kurset, sannsynligvis med utgangspunkt i planer og tekster til deltakerne.
 • Antall deltakere bør være maksimum 7-8 personer. Dette er praktisk for å samtale om og arbeide med tekstene.

Send påmelding til Petter Urdal: petter.urdal@lyse.net

Medlemsmøte og årsmøte mandag 27. februar 2017 kl. 19:00 på Idun for Jåttå og Hinna Historielag

Saksliste:

 1. Åpning av leder, konstituering.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 3. Valg av ordstyrer og referent.
 1. Årsberetning for 2016 ved leder Petter.
 1. Regnskap for 2016 ved kasserer Atle
 1. Fastsettelse av kontingent for Jåttå og Hinna historielag 2017.
 1. Valg av tillitsvalgte ved valgkomiteen, se vedlegg.
 1. Valg av 3 delegater til årsmøte i RHÆ.
 1. Innkomne forslag: Forslag til vurdering av endring av lagets navn (Forslaget foreløpig trukket)

 

Foredrag ved John Skien. «Ett historisk tilbakeblikk på en lang karriere og NRK Lokalen»

john Skien

 

 

 

 

 

Kaffimat  og kaffi.

Laust og fast fra laget.

Utlodning

 

Entre;

Medlemmer kr 30 og ikke medlemmer kr 50

Årsmelding og regnskap vil ligge utlagt ved inngang på møte dagen.

 

Referat fra medlemsmøte i Jåttå og Hinna historielag 30.1.2017

Petter Urdal ønsket velkommen kveldens foredragsholder Bjørn Bratbak. Temaet var den russiske soldaten Arkadij som flyktet fra fangeleir på Forus til et fristed i Bjerkreim. Der oppholdt han seg i en fjellhule – ”russerhåla” – i tre-fire måneder inntil freden kom i 1945. Bratbak gjorde greie for det detektivarbeid det var å finne fram opplysninger om Arkadij, og hva russeren opplevde i hjemlandet. Han døde i 2007. Bratbak ble møtt av et lydhørt publikum, rundt 40 i tallet.

Medlemsmøte 30 jan 2017 a

Bjørn Bratbak holder foredrag

Forus fangeleir

Forus fangeleir

 

 

Arkadij og gutta

Arkadij og gutta

 

foredraget var det kaffe og wienerbrød. Petter åpnet for ulike foreningssaker, først minneord om Inge Årrestad som døde forleden. Deretter om bilder som skulle henges opp på Idun, om dugnad for å male deler av møtelokalet på Idun (kontakt Tom om å delta i dugnaden), om Hetlandsprosjektet (kontakt Roar Norås), om informasjonstavle (kontakt Arild Morten Olsen), om navneskifte på historielaget (egen sak på årsmøtet), om aktiviteter for Vågedalen sykehjem, om kurskveld (egen sak seinere), om emnet ”Det gode sted” i årboken.

 

Jostein Hodne fortalte levende om oppveksten under krigen.

 

 Petter sto for den tradisjonelle utlodningen av søtegodt – og takket av for kvelden.